ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులు కలిసాక జగన్ రియాక్షన్ చూడండి | YS Jagan About KCR | Friday Politics

ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులు కలిసాక జగన్ రియాక్షన్ చూడండి | YS Jagan About KCR | Friday Politics

7 thoughts on “ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులు కలిసాక జగన్ రియాక్షన్ చూడండి | YS Jagan About KCR | Friday Politics

  1. Niku electric shock pettali ra…. Nuv shock kotti pothav…. Aa titles yemiti ra … Dandam ra Nayana…

  2. అన్న హరిషన్న ని త్యాగం ఉరికె పొదు తెలంగాణ ప్రజలు మిమ్ములను గుండెల్లో పెట్టుకోంటారు…నివె లెకుంటే ఇంత త్వరగా కాళెశ్వర్వ ప్రజెక్ట్ కాకపొయివుండెది…హాట్సఫ్ హరిషన్న….నివెనుక మెమున్నమన్న…జై..హరిషన్న…జై..తెలంగాణ…✊✊

  3. ముగ్గురు CM ళళో జగన్ జోకర్లా దోంగళా వున్నాడు అన్టగాఏమంటారు?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *