పడి లేచిన కెరటం || Special Story on YCP MLA Roja Political Career || 66 tv

పడి లేచిన కెరటం || Special Story on YCP MLA Roja Political Career || 66 tv

17 thoughts on “పడి లేచిన కెరటం || Special Story on YCP MLA Roja Political Career || 66 tv

  1. పార్టీకోసం కష్టపడ్డవారిలో మొదటి వ్యక్తి రోజా గారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *